1. การ Login เข้าระบบการสอบ

ให้นักศึกษา Login โดยคลิก Login ที่มุมขวาบน
USER NAME คือรหัสนักศึกษา และ PASSWORD คือ รหัสบัตรประชาชนของนักศึกษา

2. ลงทะเบียนสอบ

หลังจากนักศึกษา Login เข้าสู่ระบบการสอบ ให้นักศึกษาคลิกที่เมนู ลงทะเบียนสอบ
ให้นักศึกษาเลือกลงทะเบียนสอบในรายการสอบที่มีให้ หลังจากนักศึกษาลงทะเบียนสอบในระบบเสร็จ ให้นักศึกษายืนยันการสอบที่สำนักบัญชี
*** ในกรณีนักศึกษาไม่มายืนการสอบที่สำนักบัญชีภายในช่วงเวลาที่กำหนด ระบบจะลบการลงทะเบียนการสอบของนักศึกษา
*** ในกรณีนักศึกษาต้องการลบการลงทะเบียนสอบเพื่อขอลงทะเบียนสอบใหม่ (ในกรณียังไม่ได้ชำระเงิน) ให้นักศึกษาติดต่อเจ้าหน้าที่ ที่สำนักบัญชี
*** กรณีนักศึกษาลงทะเบียนสอบครั้งแรก จะไม่เสียค่าธรรมเนียบสอบ 100 บาท แต่นักศึกษาจะต้องยืนยันการสอบที่สำนักบัญชี

3. ทำข้อสอบ

นักศึกษาจะต้องเข้าห้องสอบตามวันและเวลาที่ได้ลงทะเบียนสอบ และแสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา
ให้นักศึกษา Login เข้าในระบบการสอบและคลิกเมนู ทำข้อสอบ
เมื่อนักศึกษาทำข้อสอบเสร็จทุกข้อแล้ว ให้คลิก ส่งข้อสอบ
*** ในกรณีที่ถึงเวลาสอบแต่ระบบยังไม่เปิดข้อสอบให้ ให้นักศึกษาลองโหลดหน้าเว็บไซต์ใหม่อีกครั้ง
*** ระบบจะปิดการสอบเมื่อหมดเวลาการสอบ ในกรณีที่นักศึกษาทำข้อสอบไม่เสร็จ คะแนนที่ได้จะแสดงอยู่ที่ประวัติการสอบ

4. ประวัติการสอบ

หลังจากนักศึกษาคลิกส่งข้อสอบ คะแนนที่ได้จะประกาศอยู่ที่เมนูประวัติการสอบ
นักศึกษาที่ได้คะแนนน้อยกว่า 60% จะไม่ผ่านการสอบ